Algemene voorwaarden

Topdogroden gevestigd te Norg aan het Oosteind.

 • Artikel 1: Begrippen, in deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
 • Trainer/Instructeur: medewerker van de hondenschool.
 • Cursist: hondeneigenaar die de Hondenschool wenst in te schakelen betreffende hulp bij de opvoeding en training van zijn/haar hond.
 • De trainingen dienen direct na de genotenles afgerekend te worden.
 • We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de voorwaarden, die geldt, is de versie die te vinden is op www.topdogroden.nl ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.
 • Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist aangaat met Topdogroden.
 • Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van de Hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.
 • Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de hondenschool geschiedt door het, op de een na laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus.
 • In geval van niet tijdige betaling behoudt hondenschool zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.
 • De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus. Een cursus bestaat opeenvolgende lessen van één les per week.Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.
 • Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus
 • De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.
 • Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.
 • Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.
 • De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.
 • Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van degelijke halsbanden. Prikbanden zijn niet toegestaan op het terrein van de hondenschool. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.
 • Indien de cursist met een hondenras van de lijst hoog-risico aan de training wil deelnemen, gebeurt dit na overleg met de trainer.
 • De cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen.
 • Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de hondenschool aangewezen plek.
 • Artikel 4: Cursussen
 • Puppy cursus: Cursist komt in aanmerking voor puppy cursus wanneer de hond waarmee deel genomen wordt de leeftijd heeft van 8 weken.
 • Hondentraining: Cursist komt in aanmerking voor hondentraining wanneer de hond waarmee deel genomen een door de instructeur beoordeeld niveau heeft bereikt.
 • Artikel 5: Annulering van lessen
 • Doorgang van de training wordt bepaald door de hondenschool. Wanneer een les niet doorgaat zal de trainer/instructeur tijdig afbellen. Wanneer de trainer/instructeur niet heeft afgebeld gaat de les door. Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden verschoven (zie 5.6.2).
 • Bij groepsles heeft de cursist het recht een vervanger in zijn/haar plaats te sturen.
 • Bij ziekte/afwezigheid van de trainer zal de les komen te vervallen.
 • Artikel 6: Aansprakelijkheid van de hondenschool
 • Topdogroden is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
 • Iedere Cursist is verantwoordelijk voor schade's aan derden, en dient volgens eigen WA verzekering deze schade's te herstellen.
 • Bij onherstelbare schade of verloren gaan van het dier is Topdogroden niet aansprakelijk voor de aanschafwaarde, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
 • Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
 • Topdogroden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cursist gewenste resultaten.
 • Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist
 • De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen, dieren of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.
 • Topdogroden adviseert een goede WA. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.
 • De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.
 • Artikel 8: Copyright
 • Alle door Topdogroden verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 • Artikel 9: Geschillen
 • Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst. Als enig onderdeel van deze voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige voorwaarden van kracht.

0